Follow us on:
اتبعنا على :Sunday, December 10, 2023
Profile Avatar
HAJOK
*******
*******, ******* *******
*******
******* https://adaksepehr.com/shop/detector-gas-prosense/ *******

 

دتکتور گاز (Gas Detector) چیست؟

دتکتور گازی تجهیزی است برای شناسایی و اندازه‌گیری غلظت گازهای موجود در یک محیط یا منطقه. این دستگاه‌ها طراحی شده‌اند تا گازهای مختلف را شناسایی کنند و در صورتی که غلظت گاز به سطح خطرناکی برسد، هشدار دهند. دتکتور گاز با نام‌های دیگری همچون: نشت‌یاب، ردیاب و آشکارساز گازی نیز شناخته می‌شود. آشکارسازهای گازی تجهیزاتی بسیار حساس هستند؛ چون گازهایی که قصد اندازه‌گیری غلظت آن‌ها را در محیط داریم، از جنبه‌های مختلفی مانند اشتعال‌زایی، خاصیت انفجاری و یا سمی بودن بسیار خطرناک هستند.

https://adaksepehr.com/shop/detector-gas-prosense/

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2012 by Doha Bank Qatar